درباره ما

شرکت سان (سازه های افق نور) با هـدف طـرح و اجـرای انواع ســازه های خاص، در سال 1386 تاسیس گردید.
استاد پروفسـور هشیار نوشیـن، شخصیت معروف جهانی سازه های فضاکار، از ابتدای تاسیس شرکت، به عنـوان مشـاور عالـی و به طور اختـصاصی، با این شـرکت همکاری داشتـه اند.

 

پرسنلرزومهتقدیرنامه ها