فهرست مقالات

مقالات و منابع فهرست مقالات

تحلیل اجزای كف ستون ها تحت بار فشاری توام با برون محوری

اتصال سازه به شالوده درپایداری سازه ها اهمیت زیادی دارد اتصال سازه های فولادی به پی توسط كف ستون انجام میگیرد و كف ستونها نیز توسط پیچهای مهاری (anchor bolts دربتن شالوده مهارمیشوند صفحه های زیرستون برای تحمل خمش طراحی میشود و درتقویت آنها از ورقهای سخت كننده stiffeners) استفاده میشوددراین مقاله سه مورد كف ستون فولادی با مقاطع بال پهن IPB قوطی متشكل از زوج ناودانی UNP و لوله ای PIPE با نرم افزار Abaqus6.10-1 مدلسازی عددی شده است درمدلهای تحلیلی خردشدگی بتن ماده جوش و میل مهارها همراه با سیلان فولاد منظور گردیده است بارهای اعمالی به ستونها نیروی فشاری با برون محوری های متفاوت متغیر دریك جهت درنظرگرفته شده است كف ستونها دردو شرایط با ورقهای سخت كننده و بدون ورقهای سخت كننده مورد تحلیل قرارگرفته اند

تعیین ضریب رفتار لرزه ای برجهای خنك كننده فلزی

برج های خنك كننده فلزی یكی ازاجزای اصلی نیروگاه حرارتی می باشند ونقش حیاتی را در آن ایفا می كنند با توجه به لرزه خیزی كشور ساخت نوع فلزی برج های خنك كننده در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. هدف این تحقیق تعیین ضریب رفتار لرزه ای برج های خنك كننده فلزی برای دوتیپ كلی كه كاربرد بیشتری در صنعت نیروگاه دارند می باشد برای این منظور 4 نمونه از برج های خنك كننده تیپ اول قیفی شكل و 4 نمونه از برج های خنك كننده تیپ دوم هذلولی شكل انتخاب و در نرم افزار SAP2000مدلسازی شده اند مدل های انتخابی تحت تحلیل استاتیكی غیرخطی بار فزاینده درد و الگوی بارجانبی مثلثی و یكنواخت قرار گرفته اند مقادیر ضریب رفتار بدست آمده نمونه های مطالعاتی حاصل از تحلیل استاتیكی غیرخطی بامقادیر ضریب رفتار ارایه شده درآیین نامه 2800 و نشریه 512 دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات نیروگاه و آیین نامه های نظیر UBC97-NEHRP-2003-ASCE مقایسه شده است.

تعیین مقدار بهینه نسبت آب به سیمان بتن غلتكی سد قدرونی، با استفاده از معیار چگالی و زمان كارآیی

یكی از مسائل مهم در طرح اختلاط پایه بتن غلتكی مورد استفاده در سدها، تعیین مقدار بهینه نسبت آب به سیمان است. در بتن غلتكی، كارآیی Vebe از مه مترین عوامل تعیین كننده طراحی مخلوط بتن است كه به شرایط اقلیم یمنطقه، مصالح مصرفی و امكانات اجرایی دارد.در این تحقیق جهت تعیین مقدار بهینه آب مصرفی در طرح اختلاط پایه با ثابت نگاه داشتن مقدار سنگدانه ها و سیمان مصرفی و با تغییر نسب اب به سیمان بصورت 0/45 و 0/5 ، 0/55 ، 0/6 زمان كارایی VB ووزن مخصوص تعیین شد. براساس نتایج این مطالعات برای سد قدرونی زمان كارآیی مناسب بین 5 تا 22 ثانیه، چگالی 2/477 و نسبت آب به سیمان 0/5 جهت طرح اختلاط بتن پایه به دست آمد.

مقایسه تحلیل های استاتیکی و دینامیکی بار افزون غیرخطی برجهای خنک کننده فلزی

برج های خنک کننده فلزی یکی از اجزای اصلی نیروگاه حرارتی می باشند و نقش حیاتی را درآن ایفاء می کنند. با توجه به لرزه خیزی کشور، ساخت نوع فلزی برج های خنک کننده فلزی درسال های اخیر موردتوجه قرار گرفته است. هدف این تحقیق، بررسی رفتار غیرخطی برج های خنک کننده فلزی تحت اثر زلزله های مختلف می باشد. برای این منظور یک نمونه از برج های خنک کننده فلزی قیفی شکل کشور انتخاب ودر نرم افزار SAP2000 مدلسازی شده است. مدل انتخابی تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی (بارفزاینده) در دوالگوی بارجانبی مثلثی ویکنواخت قرار گرفته است. وهمچنین مدل انتخابی تحت تحلیل دینامیکی غیر خطی افزایشی برای سه رکورد منجیل، السنترو، نورتریچ قرار گرفته است . در نهایت منحنی ظرفیت سازه برج خنک کننده فلزی در دو حالت استاتیکی غیر خطی و دینامیکی غیر خطی مقایسه شده است. که با مقایسه این دو، بهترین الگوی بارگذاری جانبی برای برج های خنک کننده فلزی بدست می آید.

Ultimate Tensile Strength of Embedded I-Sections: a Comparison of Experimental and Numerical Results

Mahmoud Heristchian 1*, Pouyan Pourakbar 2, Saeed Imeni 1, M Reza Adib Ramezani 1 1- Islamic Azad University, South Tehran Branch (IAU STB), Iran 2- Graduate IAU STB