پروژه ها فهرست پروژه ها هلی پد اضطرار ایران مال

هلی پد اضطرار ایران مال

هلی پد اضطرار هتل ایران مال (بازار بزرگ ایران) بوسیله سیستم گوی سان شبکه فضاکار (سازه فضایی) طراحی، ساخت و اچرا گردیده است. این سازه بر روی یکی از هسته های بتنی سازه اصلی هتل قرار گرفته است. وزن پایین سازه فضاکار (در مقایسه با سایر سیستم های سازه ای) علاوه بر صرفه اقتصادی، از بارهای ثقلی و لرزه ای وارد بر سازه اصلی به میزان قابل توجهی کاسته و سازه امن تری را ایجاد کرده است.

قطر 18 متر
کارفرما  بازار بزرگ ایران
طرح و اجرا شرکت سان