پروژه ها فهرست پروژه ها حسینیه بزرگ شهدای روستای شمسی

حسینیه بزرگ شهدای روستای شمسی

پروژه حسینیه بزرگ شهدای روستای شمسی یزد بر اساس نظر کارفرما، مطابق با حسینیه بافق یزد بر اساس فرم چادر مدل سازی شد؛ به منظور این کار با ایجاد مدل چادر همراه با کلیه پارامترهای مکانیکی تاثیر گذار در ایجاد فرم این سازه ها، در ابتدا مدل چادر مد نظر ایجاد شده و سپس سازه فضاکاری مطابق آن حاصل گردید. ارتفاع ستون های سازه فوق بالغ بر 14 متر و قسمت سازه فضاکار خود به تنهایی دارای ارتفاع 18.5 متر می باشد.

ارتفاع از سطح زمین 9.9 متر
بیشترین ارتفاع از سطح زمین 28.4 متر
سطح پلان 2010 متر مربع

 

کارفرما آقای کاظم کمال الدینی 
طرح و اجرا شرکت سان