پروژه ها طراحی های ویژه تالار باباراری

تالار باباراری

پروژه تالار باباراری در استان کردستان واقع شده است، به منظور پوشش ناحیه هشت وجهی میانی از یک گنبد هشت وجهی دولایه با شبکه بندی مختص به خود استفاده شده است، از نکات مهم پروژه فوق مجزا بودن تمامی ساختمان های تشکیل دهنده هشت وجه می باشد که خود بر پیچیدگی های طراحی افزوده است.

مساحت 3000 متر مربع
ارتفاع استقرار سازه فضاکار 8.2 متر
ارتفاع راس سازه فضاکار 19.7 متر
طرح  شركت سان
 اجرا شرکت انگار سازه