برج های خنک کننده فلزی یکی از اجزای اصلی نیروگاه حرارتی می باشند و نقش حیاتی را درآن ایفاء می کنند.
با توجه به لرزه خیزی کشور، ساخت نوع فلزی برج های خنک کننده فلزی درسال های اخیر موردتوجه قرار گرفته است.
هدف این تحقیق، بررسی رفتار غیرخطی برج های خنک کننده فلزی تحت اثر زلزله های مختلف می باشد. برای این منظور یک نمونه از برج های خنک کننده فلزی قیفی شکل کشور انتخاب ودر نرم افزار SAP2000 مدلسازی شده است. مدل انتخابی تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی (بارفزاینده) در دوالگوی بارجانبی مثلثی ویکنواخت قرار گرفته است. وهمچنین مدل انتخابی تحت تحلیل دینامیکی غیر خطی افزایشی برای سه رکورد منجیل، السنترو، نورتریچ قرار گرفته است . در نهایت منحنی ظرفیت سازه برج خنک کننده فلزی در دو حالت استاتیکی غیر خطی و دینامیکی غیر خطی مقایسه شده است. که با مقایسه این دو، بهترین الگوی بارگذاری جانبی برای برج های خنک کننده فلزی بدست می آید.