یكی از مسائل مهم در طرح اختلاط پایه بتن غلتكی مورد استفاده در سدها، تعیین مقدار بهینه نسبت آب به سیمان است. در بتن غلتكی، كارآیی Vebe از مه مترین عوامل تعیین كننده طراحی مخلوط بتن است كه به شرایط اقلیم یمنطقه، مصالح مصرفی و امكانات اجرایی دارد.در این تحقیق جهت تعیین مقدار بهینه آب مصرفی در طرح اختلاط پایه با ثابت نگاه داشتن مقدار سنگدانه ها و سیمان مصرفی و با تغییر نسب اب به سیمان بصورت 0/45 و 0/5 ، 0/55 ، 0/6 زمان كارایی VB ووزن مخصوص تعیین شد. براساس نتایج این مطالعات برای سد قدرونی زمان كارآیی مناسب بین 5 تا 22 ثانیه، چگالی 2/477 و نسبت آب به سیمان 0/5 جهت طرح اختلاط بتن پایه به دست آمد.