برج های خنك كننده فلزی یكی ازاجزای اصلی نیروگاه حرارتی می باشند ونقش حیاتی را در آن ایفا می كنند با توجه به لرزه خیزی كشور ساخت نوع فلزی برج های خنك كننده در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. هدف این تحقیق تعیین ضریب رفتار لرزه ای برج های خنك كننده فلزی برای دوتیپ كلی كه كاربرد بیشتری در صنعت نیروگاه دارند می باشد برای این منظور 4 نمونه از برج های خنك كننده تیپ اول قیفی شكل و 4 نمونه از برج های خنك كننده تیپ دوم هذلولی شكل انتخاب و در نرم افزار SAP2000مدلسازی شده اند مدل های انتخابی تحت تحلیل استاتیكی غیرخطی بار فزاینده درد و الگوی بارجانبی مثلثی و یكنواخت قرار گرفته اند مقادیر ضریب رفتار بدست آمده نمونه های مطالعاتی حاصل از تحلیل استاتیكی غیرخطی بامقادیر ضریب رفتار ارایه شده درآیین نامه 2800 و نشریه 512 دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات نیروگاه و آیین نامه های نظیر UBC97-NEHRP-2003-ASCE مقایسه شده است.