اتصال سازه به شالوده درپایداری سازه ها اهمیت زیادی دارد اتصال سازه های فولادی به پی توسط كف ستون انجام میگیرد و كف ستونها نیز توسط پیچهای مهاری (anchor bolts دربتن شالوده مهارمیشوند صفحه های زیرستون برای تحمل خمش طراحی میشود و درتقویت آنها از ورقهای سخت كننده stiffeners) استفاده میشوددراین مقاله سه مورد كف ستون فولادی با مقاطع بال پهن IPB قوطی متشكل از زوج ناودانی UNP و لوله ای PIPE با نرم افزار Abaqus6.10-1 مدلسازی عددی شده است درمدلهای تحلیلی خردشدگی بتن ماده جوش و میل مهارها همراه با سیلان فولاد منظور گردیده است بارهای اعمالی به ستونها نیروی فشاری با برون محوری های متفاوت متغیر دریك جهت درنظرگرفته شده است كف ستونها دردو شرایط با ورقهای سخت كننده و بدون ورقهای سخت كننده مورد تحلیل قرارگرفته اند