پروفسور محمود هریسچیان

درباره ما اعضا و همکاران پروفسور محمود هریسچیان

  • Mahmoud Heristchian
  • WWW.WWCSE.COM
  • WWW.OFOGHENOOR.COM

پروفسور محمود هریسچیان

استادیار مهندسی سازه گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب   

 

تحصیلات

1-کارشناسي مهندسي سازه، دانشگاه صنعتي شريف ) ١۳٥۳ ( با دو پروژه:

     1) رفتار غيرخطي شبکه‌هاي فضائي  

     2) بررسي جریان آب سد درودزن شیراز با روش عناصر محدود

 

2- کارشناسي ارشد مهندسي سازه - دانشگاه Surrey انگلستان (١۳٥٤ )با پروژه :

     3) پروژه - جبر فرمکس ها و بهینه سازی عرض نوار ماتریس سختی در تحلیل سازه ها

     Formex Approach to Band-Width Minimization of Structural-Stiffness Matrices

 

3- دوره ي دکتري مهندسي سازه-دانشگاه Surrey انگلستان (١۳٥۹) با عنوان        

     Formex and Plenix Structural Analysis

     کاربرد جبر فرمکس ها و پله نیکس ها براي تحلیل سازه هاي بزرگ       

 

4- پژوهش فوق دکتري - دانشگاه Surrey انگلستان (1361-1359) روی پروژه های:

     4) ایجاد و توسعه نرم افزار فرمکس ها و پله نیکس ها با زبان FORTRAN و کاربرد روی  

     5) شبکه فضاکار سقف کتابخانه و سالن مدرسه سفارت آلمان در لندن

     6) شبکه خدمات شهری (آب، برق، گاز، فاضلاب، ترافیک، تلفن و Cable TV)حی الفناطیر عربستان

 

سابقه تدريس

تدریس در دوره هاي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري

     1) مهندسي عمران دانشکده فني کرمان 1362-1361

     2) دانشکده مهندسي سازه دانشگاه صنعتي شریف 1364-1362

     3) مهندسي عمران دانشکده فني دانشگاه تهران 1366-1365

     4) مهندسي عمران و معماری دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب 1367 تاکنون

     5) مدیر گروه مهندسی عمران 1382-1385

     6) معماري دانشکده هنرهاي زیباي دانشگاه تهران (دوره دکتري و کارشناسي ارشد) 1375-1373

     7) کارشناسي ارشد مدیریت ساخت دانشکده مهندسي عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتي امیرکبیر 1384-1380

     8) کارشناسي ارشد مدیریت ساخت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداسلامي 1383-1393

     9) ارائه سخنرانی در دوره های تخصصی سازه و سازه های فضاکار

 

عنوان درس ها

     کارشناسی: مقاومت مصالح، تحلیل سازه ها (1و2)، تحلیل اجزاي محدود سازه ها، سازه های فولادی (1و2)، پروژه های فولاد، بتن و تخصصی، سیستم های ساختمانی، ایستائی5

     ارشد: روش های ساخت، تعمیر و تقویت سازه ها، پایداری سازه ها، تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته، سازه های فلزی پیشرفته، سازه های فضاکار، زبان تخصصی، سمینار و روش تحقیق، پایان نامه ها

     دکترا: روش های ساخت پیشرفته، بهینه یابی سازه ها، مباحث ویژه در مهندسی سازه، آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها و مباحث ویژه در مهندسی زلزله، تاریخ تحلیلی تکنولوژی ساخت، راهنمائی و مشاوره رساله دکترا

 

طرح های پژوهشی دانشگاهی

    1)  هریسچیان محمود، تعیین ضریب کارآئی مقاطع فولادی در اتصالات کششی جوشی (طرح پژوهشی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، اتمام آذر 1387

    2) هریسچیان محمود، معتمدی مهرتاش، پوراکبر پویان، مقاومت نهایی برکنشی اعضای فولادی مهار در بتن (طرج پژوهشی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ارائه گزارش نهایی خرداد 1393

 

سمت های پژوهشی

    1) عضویت در شورای پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 1392-1390

 

پايان نامه های دکتری

    1)  حسین صادقی - سازه: اثر باد روی گنبدهای اسکالپ و تعیین ضرای فشار باد -علوم و تحقیقات- اتمام

    2) پیام اکبری - سازه: رفتار لرزه ای ستون ها با کابل های مهاری در ساختمان های فولادی کوتاه منظم با طبقه تحتانی
نرم و ارائه ضوابط اولیه طراحی - تهران جنوب (در حال انجام)

    3) پیام فوزی جوکندان - سازه: اصلاح روابط اندرکنش خاک ماسه ای متراکم - خط لوله GRP مدفون تحت اثر زمین لغزش - تهران جنوب (در حال انجام)

    4) سید ابوطالب خاور - سازه: ارزیابی پارامترهای لرزه ای سیستم ای دوگانه قاب خمشی فولادی ویژه با مهاربند همگرای ویژه فولادی به روش نسبت حاشیه ایمنی فروریزش (CMR) - تهران جنوب (در حال انجام)

    5)  رامین حیدری - سازه: بررسی آزمایشگاهی اثر افزودنی های پوزلانی و الیافی بر خواص مکانیکی بتن غلطکی (RCC) - تهران جنوب (در حال انجام)

 

Published Papers:

1) Abtin Baghdadi, Mahmoud Heristchian & Harald Kloft, Connections Placement optimization approach toward new prefabricated building systems, Engineering Structures 233(2021) 111648, http://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.111648

2) Abtin Baghdadi, Mahmoud Heristchian & Harald Kloft, Design of prefabricated wall-floor building systems using meta-heuristic optimization algorithms, Automation in Construction 114 (2020) 103156, https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103156

3) Abtin Baghdadi, Mahmoud Heristchian, Lukas Ledderose & Harald Kloft, Experimental and numerical assessment of new precast concrete connections under bending loads, Engineering Structures 212 (2020) 110456, https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110456

4) Abtin Baghdadi, Mahmoud Heristchian & Harald Kloft, Structural assessment of remodelled shells of Heinz Isler, International Journal of Advanced Structural Engineering (2019), Vol11, No 4, pp 491-502, doi: 10.1007/s40091-019-00248-4

5) Abtin Baghdadi, Mahmoud Heristchian & Harald Kloft, A Semi-Supervised Meta-Heuristic Shell
Form-Finding Approach, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering ISSN 2228-6160, doi:10.1007/s40996-019-00264-0

6) Sadeghi H, Heristchian M, Aziminejad A & Nooshin H, CFD simulation of hemispherical domes: structural flexibility and interference factors, Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing), ISSN 1563-0854, Volume 19, Number 5, Asian J Civ Eng (2018) 19:535-551, doi:10.1007/s42107-018-0040-5

7) Sadeghi H, Heristchian M, Azimnejad A and Nooshin H, Wind effect on grooved and Scallop domes, Vol 148, 1 October 2017, pages 436-450, http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2017.07.003.

8) Hosseinmardi A and Heristchian, M, Effect of concrete decks in increasing strength and stiffness of double-layer grids Asian Journal of Civil Engineering, Volume 18, Issue 4, 1 June 2017, Pages 577-592.

9) Khadem H, Heristchian M, and Khadem H, The effect of embedding depth of H-sections with end-plates on their pull-out behaviour, paper no 2355, 16th WCEE, Santiago Chile, Jan. 9-13, 2017.

10) Heristchian M, Formex formulation of Bezier transformations, Int. Journal of Computers and Structures, Vol 175, 15 October 2016, pages 29-36, https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2016.06.011.

11) Pourakbar P and Heristchian M, The tensile strength and modes of failure of headed and tapered embedded column roots, Iranian Journal of Structural Engineering, Vol 3, No1, June 2016.

12) Heristchian M, Pourakbar P (2015), Embedded Column Bases: Tensile Strength and Modes of Failure. in J. Kruis, Y. Tsompanakis, B.H.V. Topping, (Editors), Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, Paper 46. doi:10.4203/ccp.108.46.

13) Heristchian M, Motamedi M, Pourakbar P and Shams A, Tensile behaviour of embedded steel sections with end-plates, Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, 8 December 2014, DOI: 0.1061/(ASCE)ST 1943-541X.0001222.

14) Heristchian M, Pourakbar P, Imeni S, Adib Ramezani MR, Ultimate tensile strength of embedded I-section: a comparison of experimental and numerical results, International Journal of Advanced Structural Engineering, December 2014, vol 6, issue 4, 6:169–180, DOI: 10.1007/s40091-014-0077-y.

15) Heristchian M, Motamedi M, Pourakbar P and Fadavi A, Tensile behaviour of tapered embedded column bases, Asian Journal of Civil Engineering, August 2014, 15(4):485–499.

16) Heristchian M, A Desirability Based Design of Architectural Forms. International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning, 2013, 23(2):132-140.

17) Heristchian M, Nooshin H, Pourakbar P. The Ultimate Strength of Hexa-node for Double-Layer Lattice Cooling Towers. Fourth National Iranian Conference on Spatial Structures, May 2014.

18) Grigorian M, Maalek S, Heristchian M. New Displacement Theorem and Methodology for the Efficient Design of Flexural Grids and Double Layer Trusses. Fourth National Iranian Conference on Spatial Structures, May 2014.

19) Heristchian M, Ameri S, Baghdadi A. Factors Affecting In-plane Buckling Load of Steel Truss Arch Bridges. Fourth National Iranian Conference on Spatial Structures, May 2014.

20) Heristchian M, Baghdadi A, Ameri S. Elastic and Plastic Buckling of Steel Arches under In-plane Loadings. Fourth National Iranian Conference on Spatial Structures, May 2014.

21) Heristchian M, Zandi O. The Strength and Stiffness of the Paraboloidal Single-Layer Lattice Steel Cooling Towers with Stiff Rings. Fourth National Iranian Conference on Spatial Structures, May 2014.

22) Babaei M, Sheidaii MR, Heristchian M. Desirability Based Design of Space Structures Using Soft-computing. Fourth National Iranian Conference on Spatial Structures, May 2014.

23) Heristchian M, Pourakbar P, Imeni S, Adib Ramezani MR. Ultimate Tensile Strength of Embedded I-Sections: a Comparison of Experimental and Numerical Results. 5th National Conference on Earthquake & Structure, ACECR of Kerman, Kerman, Iran, April 2014.

24) Izadi S, Heristchian M, Hosseini M, Kazem H. A Study on the Use of Reinforcing Lateral Arch-Trusses in Barrel Vault Structures for Improving their Seismic Behavior. 3th National Conference on Earthquake & Structure, ACECR, Kerman, Iran, October 2012.

25) Moeienizadeh A, Abbasi M, Kazemi MT, Heristchian M. Optimum Water Cement Ratio Determination for Roller Compacted Concrete of Ghadrouni Dam using Density and Vebe Consistency Time Measurements. Proceedings of the international symposium on dams of changing world (ICOLD 2012 Kyoto, Japan) June 5, 2012.

26) Ajel S, Nobakht MB, Harischian (Heristchian) M. Investigation of Energy Management in an Iranian Construction Project. Energy and Sustainability III, 173-184, edited by Esteve Y V, Brebbia C A, Mammoli A A, WIT Press UK, 2011.

27) Heristchian M. Design of Space Structures Directed by Desirability Factors. 3rd National Conference on Spatial Structures, University of Tehran 2011.

28) Heristchian M, Akbarpour A, Azadbakht S. Structural Behaviour of Lattice Double-layer Steel Cooling Towers under Wind Load. 3rd Conference on Spatial Structures University of Tehran 2011.

29) Heristchian M. Desirability Factors in Structural Design. Space Structures 2010, 25(3), 159-167.

30) Heristchian M. Naturally Ventilated and Energy Producing Structures for Arid Regions. 5th International Conference on Space Structures, University of Surrey, 2002.

31) Heristchian M. Space Structures with Composite Sections and a Stadium Roof. çelik konstrüksiyon yapilarin dünyaki uygulamasi ve Türkiye' de yayginlaštrilmasi sempozyumu, 22-23 mart, Ankara 1990.

32) Heristchian M, Maalek S. Formex Formulation of Towers. 3rd International Conference on Space Structures, University of Surrey 1984.

33) Heristchian M. Formex and Plenix Structural Analysis. 3rd International Conference on Space Structures, University of Surrey 1984.

34) Heristchian M. FORTRAN subroutines for formex functions. University of Surrey 1980.

 

مقالات فارسی

    1) محمود هریسچیان؛ هشیار نوشین؛ پویان پوراکبر، تعیین مشاخصه های مقاومت و سختی پیونده شش - پر در برج های
خنک کن فلزی نیروگاهی، مجله علمی پژوهشی عمران و محیط زیست دانشاگاه تبریز، انتشار آنلاین از تاریخ 23
تیر  1398  doi:10.22034/jcee.2019.9092

    2) حسین صادقی؛ محمود هریسچیان؛ آرمین عظیمی نژاد؛ اثر باد بر روی گنبدهای اسکالپ شش قاچی، مجله علمی - پژوهشی اساس، دوره 20، شماره 53، بهار 1398، صفخه 50-30 .

    3) هریسچیان محمود، کرمی طاهر. تعین ضریب رفتار لرزه­ای برج­ های خنک­ کننده فلزی قیفی ­شکل. کنفرانس بین­ المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، آذر 1392.

    4) هریسچیان محمود، کرمی طاهر. مقایسه تحلیل­ های استاتیکی و دینامیکی بار افزون غیرخطی برج­ های خنک­ کننده فلزی. چهارمین کنفرانس ملی سازه­ های فضاکار، تهران، خرداد 1393.

    5) هریسچیان محمود، پوراکبر پویان، ادیب رمضانی محمد رضا. مقاومت نهائی برکنشی (pull-out) میلگرد های ساده مدفون در بتن. مجله بنا، شماره 51، صفحه 24-36، مهر 1391

    6) حسینی مازیار، هریسچیان محمود، سید اشرف پیام. تحلیل اجزای محدود کف ستون ها تحت بار فشاری توام با برون محوری. مجله بنا، پذیرش 18/9/91.

    7) عباسي مجتبی ، معين زاده آیروم، كاظمي محمد‌تقی، هريسچيان محمود. تعيين مقدار بهينه نسبت آب به سيمان بتن غلتكي سد قدروني، با استفاده از معيارچگالي و زمان كارآيي. اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاه هاي برق آبي 1390.

    8) عاجل تربقان سعید ، نوبخت محمد باقر، هریسچیان محمود. کاربرد و ضرورت مدیریت انرژي در پروژه هاي عمرانی. ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهشت 1390.

    9) حقيقي مهدی، هريسچيان محمود، حسينعلي پور سید مجتبی. معرفي فرآيند كنترل هزينه پروژه از ديدگاه مديريت ساخت (مطالعه موردي : حاصل بررسي پروژه هاي خطوط لوله گاز در استان كرمانشاه). اولين كنفرانس بين المللي مديريت و نوآوري 1389.

   10) نيكنام سعيدي خشایار ، هريسچيان محمود. ارائه الگوريتمي جهت تحليل تاخير در پروژه هاي ساخت و تعيين سهم هر يك از عوامل. ششمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه 1389.

   11) هريسچيان محمود، حسيني محمود، رزمگير غلامرضا. اثر خرابي اتصال تير به ستون در عملکرد سازه هاي با قاب خمشي فولادي. مجله بنا، شماره 3، 1389.

   12) حسینعلی‌پور سید مجتبی، هریسچیان محمود، زاده ختمی مآب سیدعلی. نقد و بررسی رابطه بین نگرش مدیران پروژه به روان‌ شناسی بهره وری منابع انسانی و میزان موفقیت شغلی آنها. نشریه جامعه شناسی و علوم اجتماعی، شماره 56، پاییز 1389.

   13) هریسچیان محمود، کاظم حسین، عبدالهی محمد جواد. اولویت بندی روش های تحلیل تاخیرات برای پروژه های عمرانی مخابرات با استفاده از روش AHP. مجله بنا، شماره 41، دیماه 1388.

   14) آروين علی ، هریسچیان محمود ، حسينعلی پور سید مجتبی. ارائه مدل انتخاب پيمانکار جزء بر حسب معيارهای پيمانکار. اولين کنفرانس مهندسی و مديريت ساخت، تهران، اسفند 1387.

   15) نيكنام سعيدي خشایار، هريسچيان محمود. حذف توقف کار در پروژه های خطی با استفاده ازتکنولوژی رفيد. اولين کنفرانس مهندسی و مديريت ساخت، تهران، اسفند 1387.

   16) هريسچيان محمود، پور شاسب مهدی. کاهش دمای بتن های حجیم با استفاده از روش های پیش سرمایش. نشریه تکنولوژي بتن، شماره 10، دی 1387.

   17) هريسچيان محمود، پور شاسب مهدی. کاهش دماي بتن هاي حجيم با استفاده از روش هاي پيش سرمايش. نشریه تکنولوژي بتن، شماره 9، آذر 1387.

   18) هریسچیان محمود، مفید مسعود، پورسینا محسن. ساختمان سازی خودکار با سیستم ساخت پیرامونی(contour crafting). مجله بنا، شماره 34، اسفندماه 1386.

   19) هریسچیان محمود، مشتري دوست تورج ، رحيمي آلوقره ایمان. كاربرد مديريت كيفيت جامع در بهبود عملكرد كيفي پروژه هاي عمراني. سومين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه 1386.

   20) هریسچیان محمود، مشتري دوست تورج ، رحيمي آلوقره ایمان. ارتقای کیفی پروژه های عمرانی با استفاده از مدیریت کیفیت فراگیر، مجله بنا، شماره 27، اردیبهشت 1385.

   21) هريسچيان محمود. سازه هاي فضاکار. نشريه داخلي کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، (آباد بوم) شماره 31، ص 36-38، دي 1384.

   22) هريسچيان محمود. نکاتي در تحليل سازه ها. نشريه سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران، دوره سوم(سال دهم)، شماره 3، ص 25-28، اسفند 1383.

   23) هریسچیان محمود. ارتقاي درجه ايمني يک ساختمان هفده طبقه نيمه تمام بتني. اولين کنفرانس بتن و توسعه تهران 1380.

   24) هریسچیان محمود. نکاتي در مورد تحليل و طراحي سازه هاي فضاکار. اولين کنفرانس ملي سازه هاي فضاکارايران 1379.

   25) هریسچیان محمود. آشيانه چند کاربردي B747. اولين کنفراس ملي سازه هاي فضاکار ايران 1379.

   26) هریسچیان محمود. بررسي دوام و پايائي سازه هاي بتني در منطقه خليج فارس. کنفرانس بين المللي بتن تهران 1373.

   27) هریسچیان محمود. تهيه اتوماتيک داده ها براي آناليز سد ها. سمپوزيوم مهندسي صنعت آب ايران و هلند 5-7 خردادماه 1363.

 

عضويت در مجامع علمي- فنی

   1) عضو هیات رئیسه و دبیر چهارمین کنفرانس ملی سازه‌های فضاکار، (4و 5 خردادماه 93 تهران).

   2) عضو هیات تحریریه مجله بین­ المللی

International Journal of Advanced Structural Engineering (IJASE), Journal of Islamic Azad University, South Tehran Branch, Springer

   3) عضو کميته ملي تدوين آئين نامه سازه هاي فضاکار (نشریه 400).

   4) عضو هيات موسس و عضو  هيات  مديره انجمن سازه های فضاکار ايران.

   5) عضو انجمن مهندسين راه و ساختمان ايران (عضو هيات مديره انجمن و عضو هيات تحريريه مجله بنا 1390-1382).

   6) عضو انجمن بتن ايران (عضو هيات مديره شاخه ايرانACI).

   7) عضو هيات رئيسه گروه تخصصي مهندسي عمران نظام مهندسي استان تهران (1383-1386).

   8) عضو کميته ملي ايمني و پايداري سد هاي بزرگ ايران IRCOLD  (1363-1367).

 

مشاوره طراحی سازه ها

مشاور طراح (و یا مجری و ناظر) انواع سازه ها، که برخی از این پروژه ها بدین قرار می باشد:

    1) طراح سازه برج های فضاکار خنک کن نیروگاه جهرم به ارتفاع وقطر 123x89 m (سه برج) و نیروگاه همدان 132x105 m.

    2) کنترل طرح سازه آشیانه overhaul صنایع هواپیمائی برای هواپیما های پهن پیکر به ابعاد 200x196x35 m، و طراح و ناظربالابری سنگین heavy lift سازه آشیانه.

    3) طراح سازه، و طراح و ناظر بالابری سنگین سازه آشیانه تعمیراتی Airbus 300 هما به ابعاد .70x67.5x25 m

    4) مشاور بالابری سنگین مرحله اول سازه فولادی برج میلاد.

    5) طراح سازه وناظر ساختمان های صنعتی سنگین شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، با ویژگی های مورد نیاز صنعت چاپ وهمراه با جداسازهای لرزه ای برای دستگاه های حساس و سنگین چاپ با بیش از 20000 مترمربع.

    6) طراح سالن های فضاکار چلیکی به ابعاد 325x60 m و 245x54 m برای سیمان صوفیان، و 540x60 m برای سیمان غرب.

    7) مشاور طرح ونظارت در پروژه مقاوم سازی شرکت BBL-Swiss درتهران.

    8) طراح و ناظرمقاوم سازی ساختمان های هفده طبقه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وبرج ساختمان 17 طبقه

درپاسداران(ساختمان شرکت سرمایه گذاری مسکن)

    9) آزمایش بارگذاری پیونده های نیامی تحت نیروهای دوجهته، آزمایش بارگذاری پل فضاکار به دهانه 45m و آزمایش بارگذاری شبکه دولایه 30x30 m.

  10) تحلیل وانجام آزمایش های گسترده روی سازه های موج شکن ها، وسازه های بتنی کشتی سازی خلیج فارس.

  11) تحلیل انتقال شوری(کیفی) آب خوان های دشت های لاش و کهیر(زرآباد) سیستان و بلوچستان.

  12) طراحی و نظارت بر بالابری سنگین توربین ها و ژنراتورهای (350,300t) نیروگاه رود شور.

  13) بازرسی و نظارت بر بالابری گنبد 6m مصلای بزرگ اصفهان.

  14) طراحی سازه ای برای توسعه خطوط تله سییژ و تله اسکی توچال و دربندسر.

  15) طراحی و اجرای پروژه سقف (کف اداری) دیتا سنتر بانک مرکزی

  16) تقویت وارتقای ایمنی سقف فضاکار سالن اجتماعات (کنسرت- میلاد) نمایشگاه بین المللی

  17) طراحی و نظارت براجرای ده ها سازه فضاکار تخت، شکسته، چلیکی، گنبدی و.... فرم آزاد.