مهندس شهرام روشن دل

درباره ما اعضا و همکاران مهندس شهرام روشن دل
 

 

مهندس شهرام روشن دل

طراح ارشد معماری

کارشناس ارشد معماری

بازرس انجمن سازه های فضاکار ایران