زمان: 17 دی ماه 1399 از ساعت 16 الی 19

حضور در نشست برای عموم آزاد و رایگان است به شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا می‎گردد.

آدرس وبینار : http://95.80.184.226/omran2021