فرهنگ تصویری سازه های فضاکار (سازه های فضایی) تهیه شده توسط شرکت سازه های افق نور زیر نظر استاد هشیار نوشین در سایت شرکت افق نور ارائه گردیده است. این فرهنگ شامل توضیحات کامل در خصوص انواع سازه های فضاکار و واژه های متداول در آن می باشد که جهت شفاف سازی مطالب از عکس های مرتبط استفاده شده است. (دیکشنری تصویری سازه های فضاکار)