پروژه ها فهرست پروژه ها هلی پد تجاری ایران مال

هلی پد تجاری ایران مال

شرکت سان سه مورد هلی پد در پروژه بازار بزرگ ایران (ایران مال) طرح و اجرا نموده است؛ هلی پد فوق دارای قطر 26 متر بوده و از المان های و اتصالات سازه فضاکار ساخته شده است.

قطر 26 متر
کارفرما  
طرح و اجرا