پروژه ها فهرست پروژه ها سایت نیتروژن شرکت ولئو-آرمکو

سایت نیتروژن شرکت ولئو-آرمکو

سایت نیتروژن شرکت ولئو- آرمکو در شهرک صنعتی کاوه شهرستان ساوه قرار گرفته است. این سالن با استفاده از سازه فضاکار با تاشه چلیک دولایه مسقف شده است 
مساحت سازه در حدود 200 متر مربع و ارتفاع آن 7.5 می باشد.

مساحت 200 متر مربع
ارتفاع کل 7.5 متر
کارفرما شرکت ولئو-آرمکو
طرح و اجرا شركت سان