دیکشنری تصویری سازه فضاکار

مقالات و منابع دیکشنری تصویری سازه فضاکار

مجموعه ی زیر فرهنگ تصویری سازه های فضاکار (سازه های فضایی) است که زیر نظر استاد هشیار نوشین به همت شرکت سازه های افق نور تنظیم شده است. این فرهنگ شامل توضیحات کامل در خصوص انواع سازه های فضاکار و واژه های متداول می باشد که جهت شفاف سازی مطالب، به همراه تصویر قرار گرفته اند.

فرهنگ تصویری سازه های فضاکار