اعضا و همکاران

درباره ما اعضا و همکاران

 

Prof--Hoshyar-Nooshin.jpg دکتر محمود هریسچیان

استاد هشیار نوشین

مشاور عالی شرکت سازه های افق نور (سان)

دکترا در رشته سازه های فضا کار

عضو هیئت علمی دانشگاه Surrey

پروفسور محمود هریسچیان

مدیر عامل شرکت سازه های افق نور (سان)

دکترا در رشته سازه های فضا کار

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

عضو هیئت مدیره انجمن سازه های فضاکار

 

مهندس محمدرضا کمالی

مدیر اجرایی و قراردادها

کارشناس ارشد عمران - سازه

 مهندس پویان پوراکبر

مدیردفتر فنی

کارشناس ارشد عمران - سازه

عضو هیئت مدیره انجمن سازه های فضاکار

 

مهندس احمد حسین مردی

طراح ارشد و محاسب فنی

کارشناس ارشد عمران -  سازه

مهندس شهرام روشن دل

طراح ارشد و محاسب فنی

کارشناس ارشد عمران -  سازه

 

   

مهندس مرجانه درودیان

طراح ارشد معماری

کارشناس ارشد معماری

 

مهندس بابک خرمی

  طراح ارشد و مدیر پروژه

کارشناس عمران 

 
 

میرعلی اصغر سید منیر

مدیر تولید

مهندس رسول زمانی

مسئول کنترل کیفی نصب

کارشناس عمران

 

   

مهندس مهدی مومن زاده

مدیر اجرایی و بازرگانی استان فارس

کارشناس ارشد عمران - سازه

مهندس محسن نبوی

مدیر اجرایی و بازرگانی استان زنجان

کارشناس ارشد عمران - مدیریت ساخت

   

مهندس مجتبی ایازی

مدیر اجرایی و بازرگانی استان خراسان رضوی

کارشناس عمران

 مهندس علیرضا حسین پور

مدیر اجرایی و بازرگانی استان مازندران

کارشناس ارشد معماری

 
   
 

 مهندس فرزانه واثقی

مدیر اجرایی و بازرگانی استان گلستان

کارشناس ارشد معماری

09113774435

01732201415

گرگان، میدان ولی عصر، برج سرمایه، طبقه 4، واحد4