فیلم کوتاهی از تقدیر چند نفر از همکاران استاد نوشین ، از بیش از 50 سال خدمات ارزنده ایشان در مرکز تحقیقات سازه های فضاکار دانشگاه ساری انگلستان

 Professor Hoshyar Nooshin Space Structures Research Center University of Sari, great Britain.

دانلود فیلم